නව තාක්ෂණ පීඨ සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ උත්සවය

නො. 616, හයිලෙවල් පාර, විජේරාම, නුගේගොඩ ලිපිනයේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නව තාක්ෂණ පීඨ සංකීර්ණය විවෘත කිරීම 2017 ජනවාරි මස 17 වැනි දින උදේ 9.00 ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය .

මේ අවස්ථාව සදහා තාක්ෂණ පීඨයේ වැඩබලන පීඨාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත බී මණ්ඩාවල මහතා සහ පීඨ කිහිපයක පීඨාධිපතිවරු ඇතුළු අධ්‍යයන සාමාජිකයින් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News