ඉංජිනේරු පිඨයේ නව පරිගණක විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨයේ අලුතින් ඉඳි කරන ලද පරිගණක විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම 2017 ජුනි මස 14 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති සම්පත් අමරතුංග මහතා අතින් සිදුවිය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News