ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සන්ථාගාරය විවෘත කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය සුමංගල ගොඩනැගිල්ලේ සඳලු තලයෙහි අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සන්ථාගාරය, උපකුලපති මහචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා අතින් 2017 ජුනි මස 14 වැනි දින විවෘතවිය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts