සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා නව කණ්ඩායම සඳහා නම්නිකරණ වැඩසටහන

සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා 2015/2016 නව කණ්ඩායමේ නම්නිකරණ වැඩසටහන වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයේ ව්‍යුහ විද්‍යා ශ්‍රවණාගාරයේදී 2017 ජනවාරි මස 16 වන දින පවත්වන ලදී.

මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ව්‍යුහ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුරංගි ජී. යසවර්ධන මහත්මිය සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts