සේවාභිනන්දන 2017 සම්මාන ප්‍රදානය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ඉටු කරන ලද සේවය අගය කිරීම සඳහා පැවැත්වූ සේවාභිනන්දන 2017 සම්මාන ප්‍රදානය 2017 මාර්තු මස 09 වැනිදින කොළඹ දී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News