කළමනාකරණ අධ්‍යයන පිඨයේ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

2019 වර්ෂයේ මාර්තු මස 07 දින කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය නැවත විවෘත කිරීමෙන් පසු පළමු වසර සිසුන්ට දේශන වලට සහභාගී වීමට ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් ඉඩ ලබා නොදුන්නහොත් සියලු ආචාර්යවරුන් මෙම සමාසිකයේ සියලුම දේශන හා නිබන්ධන වලින් ඉවත් වීමට 06.03.2019 දින පැවති  පීඨ මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කරන ලදී.

2019.03.07 දින ප.ව. 1.00 සිට 3.00 දක්වා පැ වති  දේශන සඳහා පළමු වසර සිසුන්ට සහභාගී වීමට ඉඩ ලබා නොදීම හේතුවෙන් උක්ත පීඨ  මණ්ඩල තීරණය ප. ව. 2.00 සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙදින පස්වරු 1.45 ට පැවති විශේෂ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

දේශන හා නිබන්ධන කටයුතු වලින් ඉවත් වුවද සැලසුම් කළ අඛණ්ඩ ඇගයීම් ඇතුළු සියලු ඇගයීම් එලෙසම පැවැත්වෙනු ඇත.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News