නව ඉංජිනේරු පීඨ සිසුන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනයක්

Engineering Faculty Talents show

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නව ඉංජිනේරු පීඨ සිසුන් විසින් ඔවුන්ගේ නම්නිකරන වැඩසටහන අවසන් වීම ඉලක්ක කරගෙන සිසුන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනයක කිරීමේ වැඩසටහනක් 2016 දෙසැම්බර් මස 22 වැනිදා පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය අකිල සුබසිංහ මහතා සහ අධ්‍යයන අංශ වල අංශ ප්‍රධානින් සහභාගි විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts