එකසත් ජනපද සහයෝගීතාවයෙන් ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන ස්ථාන පිහිටුවීම තවදුරටත්

“ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් සහ නව්‍යයෝත්පාදන ක්‍රම” පිලිබඳ සම්මන්ත්‍රණය, එකසත් ජනපදය 

ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදයේ පැවති ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් සහ නව්‍යයෝත්පාදන ක්‍රමෝපායන් පිලිබඳ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාලීය නියෝජිත පිරිසක් 2018 ජුනි මස 28 වැනිදා සහභාගී වූ අතර එහිදී විශ්වවිද්‍යාලීය තුල ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන ස්ථාන පිහිටුවීමේ කටයුතු ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදයේ සහයෝගීතාවයෙන් තවදුරටත් ගෙනයාම පිලිබඳ සාකච්චා විය.

ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද සංචාරය තුල සිදු වූ අනෙකුත් වැදගත් සාකච්චා සහ විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/towards-establishing-business-incubators-industries-academia-collaboration-usa/

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News