කලා පිඨයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව හා ශාස්ත්‍ර සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ විසින් සංවිධානය කරන ලද කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනයක් 2018 ජුලි මස 04 වැනිදා පැවැත්විය.  මේ අවස්ථාවට කොළඹ  ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තුමේන්තුවේ ජංගම කෞතුකාගාරයද සහභාගිවිය.

Category Posts

Museum Exhibition by Dept. of History and Archaeology, FHSS

A Museum Exhibition organized by the Association of History and Archaeology of the Department of History and Archaeology in the Faculty of Humanities and Social Sciences was held on 04th July 2018 at the Sumangala Reading Hall. A rare collection of artifacts related to many fields of history and archaeology were exhibited in this event under the mobile museum program conducts by the Department of National Museum, Colombo.

Prof. D. P. S. Chandrakumara; Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, FHSS, Prof. K. M. Alexander; Head of the Department of History and Archaeology,   Rev. Dambara Amila Thero; Senior Lecturer, Dr. Gamini Ranasinghe, many academic members of the respective department and undergraduates representing various departments of the faculty participated in this educational event.

Category Posts