ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ සාධාරණත්වය පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක්

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ සාධාරණත්වය පිලිබඳ වූ කේන්ද්‍රය විසින් සංවිධානය කරන ලද පුහුණු වැඩසටහනක් 2017 ජුලි මස 05, 06 සහ 07 යන දිනවලදී පශ්චාත් උපාධි පිඨයේදී පැවැත්විය.

Category Posts

Training Program on Gender Equity and Equality

A Training Program on Gender Equity and Equality organized by Center for Gender Equity and Equality of University of Sri Jayewardenepura was held on 5th, 6th and 7th July 2017 at Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenepura.

Category Posts