දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ සදහා වූ චීන නියෝජිතයින්ගේ සංචාරය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ චීන විශ්ව විද්‍යාල කිහිපයක් අතර දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ වැඩසටහනක් 2017 ජනවාරි මස 16 වන දින පවත්වන ලදී.

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා සහ දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කේ. බී. ජී. එස්. කේ. ගම්ලත් මහතාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් සංවිධානය වූ මෙම වැඩසටහන සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී විය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts