අංගම්පොර පාඨමාලව – අධ්‍යයන හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුදය අංගම්පොර සංගමය මඟින් විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අංගම්පොර පාඨමාලවක් ආරම්භ කර ඇති අතර එය සැම බදාදා දිනකම පැවැත්වේ.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News