ව්‍යාපාර ආර්ථික අධ්‍යයන අංශයේ සිසුවෙක්ට “දක්ෂතම කථිකයා සම්මානය”

ව්‍යාපාර ආර්ථික අධ්‍යයන අංශයේ තෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂකයෙක් වන පසන් මලින්ද විජයවර්ධන සිසුවා විසින් ජාතික තරුණ සම්මාන උළෙල 2018 දක්ෂතම කථිකයා සහ දක්ෂතම නිවේදකයා(අනුශූරතාව) සඳහා වන සම්මාන දිනා ගන්නා ලදී.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News