ජපුර නැනෝ විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිල්වලා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය යකඩ පුරවැසි සම්මානය දිනා ගනී

ජපුර නැනෝ විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිල්වලා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය 2019 ජූලි මස 2 වන දින වෝටර්ස් එජ්හිදී පැවති සම්මාන උළලේදී යකඩ පුරවැසි සම්මානය දිනා ගනී.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News