ජපුර නැනෝ විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිල්වලා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය යකඩ පුරවැසි සම්මානය දිනා ගනී

ජපුර නැනෝ විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිල්වලා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය 2019 ජූලි මස 2 වන දින වෝටර්ස් එජ්හිදී පැවති සම්මාන උළලේදී යකඩ පුරවැසි සම්මානය දිනා ගනී.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News