මහාචාර්ය සී.ඒ.ඩී. නාහල්ලගේ මහත්මිය ජාතික පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන සඳහා වූ කුසලතා සම්මානය දිනා ගනී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යනාංශ මහාචාර්ය චාමලී නාහල්ලගේ මහත්මිය ඇයගේ විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන (2016) සඳහා කුසලතා සම්මානය දිනා ගත් අතර එය පිරිනමනු ලැබූයේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර්යේෂණ කවුන්සිලය විසිනි.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News