සතිය පිලිබඳ පර්යේෂණ කාමරය විවෘත කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශයේ ස්ථාපිත “සතිය” පිලිබඳ පර්යේෂණ කාමරය විවෘත කිරීම 2018 ජනවාරි මස 11 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

Category Posts

Opening Ceremony of the Mindfulness Based Research Room

Newly build Mindfulness Based Research Room at the Department of Pali and Buddhist Studies in the Faculty of Humanities and Social Sciences was opened at a auspicious time on 11th January 2018 by Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura.

Prof. D. P. S. Chandrakumara, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Prof. Sudantha Liyanage, Dean of the Faculty of Applied Sciences, Prof. Hemanthi Ranasinghe, Dean of the Faculty of Graduate Studies, Prof. S. G. Yasawardene, Dean of the Faculty of Medical Sciences, Prof. Anura U. Kumara, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce, Prof. Charmalie Nahallage, Director of the Multidisciplinary Research Center,  and many academic members and non academic members of the University participated in this opening ceremony and also in the Meditation Programme which was conducted by Rev. Prof. Medagampitiye Vijithadhamma, Head of the Department of Pali and Buddhist Studies after the opening ceremony.

This Mindfulness Based Research Room was made a reality with the financial support of the Multidisciplinary Research Center of the Faculty of Humanities and Social Sciences.

Category Posts