අන්තර්ජාතික මානව සම්පත් සංවාදය 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශය 2018 අන්තර්ජාතික මානව සම්පත් සංවාදය 2018 ජුලි මස 14 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී 250 කගේ පමණ පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News