බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා නව සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන පහත සඳහන් බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019 පෙබරවාරි 28 වන දින දක්වා සිදු කරනු ලැබේ.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බාහිර උපාධි පාඨමාලා

ශාස්ත්‍රවේදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව
සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව
ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බාහිර උපාධි පාඨමාලා

වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව

විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව

අයදුම් කිරීමේ සුදුසුකම්

අ:පො:ස (උසස් පෙළ) විභාගයේදී ඕනෑම විෂයයන් තුනක් එක වර සමත් වීම හෝ විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභාව මගින් පිළිගත් එයට සමාන වෙනත් සුදුසුකම් සපුරා තිබීම. සනාතන සභාවෙන් අනුමත එම සුදුසුකම් පහතින් දක්වා ඇත.

ලියාපදිංචිය සඳහා තෝරා ගැනීම

ඉහත බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි කරනු ලබන්නේ සීමිත සිසුන් සංඛ්‍යාවක් වන බැවින් අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව අනුමත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉක්මවුවහොත් ප්‍රවේශ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය

පහත සඳහන් ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් අයදුම්පත සම්පුර්ණ කිරීමට පෙර බැංකුවට මුදල් ගෙවා රිසිට්පතක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

ඔබ විසින් අයදුම් කිරීමට අපේක්ෂිත උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකයේ, ගංගොඩවිල මහජන බැංකු ශාඛාවේ, ගිණුම් අංකයට බැර වන පරිදි ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවකට රු.1300.00 මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට් පත අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඔබ ඉල්ලුම් කිරීමට අපේක්ෂිත උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ වන නිවැරදි ගිණුම් අංකයටම මුදල් ගෙවීම අනිවාර්ය වේ. (බැංකු රිසිට් පතෙහි පිටපතක් ළඟ තබා ගන්න.)

පහතින් ඇති ලින්ක් එක හරහා අයදුම්පත් යොමු කිරීම සඳහා ප්‍රවේශ විය හැක.
එම අයදුම්පතේ පිටපතක් ලබා ගෙන 2019.02.28 දිනට ප්‍රථම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතුය. එම අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් සහතික ද එවිය යුතුය.
 • සහතික කරන ලද උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක්
 • අධ්‍යාපන සහතික වල සහතික කරන ලද පිටපත්
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කරන ලද පිටපතක්
(ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ තමා ඉල්ලුම් කරන උපාධි පාඨමාලාවේ නම සඳහන් කර එවිය යුතුය.)

අදාළ ගිණුම් අංක:

ශාස්ත්‍රවේදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007010
සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007069
ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007028
වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007036
විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව 072010007051

අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස්

 • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය සම්බන්ධව කටයුතු කරන වෙනත් කිසිදු ආයතනයක් හෝ අනුබද්ධ ආයතනය නොමැත.
 • අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම තමන් විසින්ම කළ යුතු වේ වෙනත් ආයතනයන් මගින් ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් පිළිබඳ බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකයේ වගකීමක් නොමැත.
 • අයදුම්කරුවන් විසින් ගෙවනු ලබන රු.1300.00 ක අයදුම්පත් ගාස්තු නැවත ගෙවනු නොලැබේ.
 • එක් පාඨමාලාවක් සඳහා එක් අයදුම්පතක් පමණක් ඉදිරිපත් කල යුතු අතර ප්‍රමාද වී ලැබෙන සහ අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

අයදුම්පත් යොමු කළ යුතු ලිපිනය

සහකාර ලේඛකාධිකාරී,
බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය,
තැ:පෙ අංක 10,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ,
10250

අයදුම්කරුවන් සඳහා පොදු උපදෙස්

පත්තර දැන්වීම සිංහල භාෂාවෙන්

Category Posts

Apply for External Degree Programs 2019

Applications are called for the following external degree courses offered by the External Degrees and Extension
Courses Unit of the University of Sri Jayewardenepura until 28th February 2019

External Degree Courses Offered by the Faculty of Humanities and Social Sciences:

 1. Bachelor of Arts (General) External Degree Program
 2. Bachelor of Social Sciences (General) External Degree Program in Environmental and Development Studies
 3. Bachelor of Arts in English (General) External Degree Program

External Degree Courses Offered by the Faculty of Management Studies and Commerce:

 1. Bachelor of Commerce (General) External Degree Program
 2. Bachelor of Science Management (Public) General (External) Degree Program
Qualifications Required for the Application Process:

Should have passed G.C.E. Advanced Level Examination in one sitting
Or
Should possess an equivalent qualification that is approved by the University Senate. The Qualifications of each Degree Program can view / download by clicking here

Selection for Enrollment for the External Degree Programs:

Since only a limited number of students are selected for the enrollment of the above courses, the students will be selected through a selection/ entry test in the event that the number of applicants exceeds the expected number.

Procedure for Sending in Applications:

It is essential that the applicants deposit the due amount of money at the bank and retrieve a receipt for the payment, prior to the completion of the application according to the instructions given below.

 • An amount of Rs. 1300/- should be credited, through any People’s Bank branch, to the Gangodawila branch of the People’s Bank of the External Degrees and Extension Courses Unit of the University of Sri Jayewardenepura. Account details are given below.
  The receipt should be attached with the application. It is essential that the payment should be made to the correct account number in relation to the respective degree program applied. (It is advisable to keep a photocopy of the receipt with the applicant).
 • A duly completed application form should be submitted online using the below-mentioned link
 • A copy of the application should be downloaded and posted via registered post to the address given below on or before 28.02.2019. A certified copy of the birth certificate, certified copies of certificates related to educational qualifications and a certified copy of the NIC should be attached with application. The bank receipt should be sent with the application.
  (Note: the name of the relevant degree program should be mentioned on the top left corner of the envelope)

Degree Programs and Their Respective Account Numbers:

Bachelor of Arts (General) External Degree Program 072010007010
Bachelor of Social Sciences (General) External Degree Program in Environmental and Development Studies 072010007069
Bachelor of Arts in English (General) External Degree Program 072010007028
Bachelor of Commerce (General) External Degree Program 072010007036
Bachelor of Science Management (Public) General (External) Degree Program 072010007051

Instructions to Candidates

 1. There is no affiliated unit or institute that undertakes/ performs the duties and responsibilities of the External Degrees and Extension Courses Unit (EDECU). The candidate himself/herself should send the application. The EDECU does not take any responsibility for applications sent by any third parties.
 2. The application fee of Rs. 1300/- is non-refundable.
 3. Delayed and incomplete applications will be rejected.
 4. Candidates are required to adhere to the guidelines in selecting the subjects for the Bachelor of Arts (General) External Degree Program. Please refer to the degree description.
 5. Only one application should be submitted for each program. Applications which are not in the correct format will be rejected.

Please send your applications to:

The Assistant Registrar
External Degrees and Extension Courses Unit
P.O. Box No: 10
University of Sri Jayewardenepura
Gangodawila
Nugegoda – 10250

Category Posts