ලේඛකත්ව සහ සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (2019)

ලේඛකත්ව සහ සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.
අයදුම්පත් ලබා ගන්නා අවසාන දිනය 2019 පෙබරවාරි 15

Recent Posts

Diploma in Writership and Communication (2019)

Applications are now called for the Diploma Course in Wrtiership and Communication (Academic year – 2019) conducted by the Department of Sinhala and Mass Communication of the Faculty of Humanities and Social Sciences in the University of Sri Jayewardenepura.

Send your application to :
Co-coordinator, Diploma in Writership and Communication,
Department of Sinhala and Mass Communication,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, Nugegoda

Deadline for application: 15th February 2019

Course Details (Eligibility & Course Units)>>
Download Application>>

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts