බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා නව සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන පහත සඳහන් බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019 පෙබරවාරි 28 වන දින දක්වා සිදු කරනු ලැබේ.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බාහිර උපාධි පාඨමාලා

ශාස්ත්‍රවේදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව
සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව
ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බාහිර උපාධි පාඨමාලා

වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව

විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව

අයදුම් කිරීමේ සුදුසුකම්

අ:පො:ස (උසස් පෙළ) විභාගයේදී ඕනෑම විෂයයන් තුනක් එක වර සමත් වීම හෝ විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභාව මගින් පිළිගත් එයට සමාන වෙනත් සුදුසුකම් සපුරා තිබීම. සනාතන සභාවෙන් අනුමත එම සුදුසුකම් පහතින් දක්වා ඇත.

ලියාපදිංචිය සඳහා තෝරා ගැනීම

ඉහත බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි කරනු ලබන්නේ සීමිත සිසුන් සංඛ්‍යාවක් වන බැවින් අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව අනුමත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉක්මවුවහොත් ප්‍රවේශ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය

පහත සඳහන් ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් අයදුම්පත සම්පුර්ණ කිරීමට පෙර බැංකුවට මුදල් ගෙවා රිසිට්පතක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

ඔබ විසින් අයදුම් කිරීමට අපේක්ෂිත උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකයේ, ගංගොඩවිල මහජන බැංකු ශාඛාවේ, ගිණුම් අංකයට බැර වන පරිදි ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවකට රු.1300.00 මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට් පත අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඔබ ඉල්ලුම් කිරීමට අපේක්ෂිත උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ වන නිවැරදි ගිණුම් අංකයටම මුදල් ගෙවීම අනිවාර්ය වේ. (බැංකු රිසිට් පතෙහි පිටපතක් ළඟ තබා ගන්න.)

පහතින් ඇති ලින්ක් එක හරහා අයදුම්පත් යොමු කිරීම සඳහා ප්‍රවේශ විය හැක.
එම අයදුම්පතේ පිටපතක් ලබා ගෙන 2019.02.28 දිනට ප්‍රථම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතුය. එම අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් සහතික ද එවිය යුතුය.
  • සහතික කරන ලද උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක්
  • අධ්‍යාපන සහතික වල සහතික කරන ලද පිටපත්
  • ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කරන ලද පිටපතක්
(ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ තමා ඉල්ලුම් කරන උපාධි පාඨමාලාවේ නම සඳහන් කර එවිය යුතුය.)

අදාළ ගිණුම් අංක:

ශාස්ත්‍රවේදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007010
සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007069
ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007028
වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 072010007036
විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව 072010007051

අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස්

  • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය සම්බන්ධව කටයුතු කරන වෙනත් කිසිදු ආයතනයක් හෝ අනුබද්ධ ආයතනය නොමැත.
  • අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම තමන් විසින්ම කළ යුතු වේ වෙනත් ආයතනයන් මගින් ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් පිළිබඳ බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකයේ වගකීමක් නොමැත.
  • අයදුම්කරුවන් විසින් ගෙවනු ලබන රු.1300.00 ක අයදුම්පත් ගාස්තු නැවත ගෙවනු නොලැබේ.
  • එක් පාඨමාලාවක් සඳහා එක් අයදුම්පතක් පමණක් ඉදිරිපත් කල යුතු අතර ප්‍රමාද වී ලැබෙන සහ අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

අයදුම්පත් යොමු කළ යුතු ලිපිනය

සහකාර ලේඛකාධිකාරී,
බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය,
තැ:පෙ අංක 10,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ,
10250

අයදුම්කරුවන් සඳහා පොදු උපදෙස්

පත්තර දැන්වීම සිංහල භාෂාවෙන්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts