බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2019

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සුදුසුකම්:  අ.පො.ස. ( සාමාන්‍ය පෙළ ) විභාගයෙන් විෂයන් හයක් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත්වීම හෝ එයට සමාන විභාගයකින් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත්වීම අවම සුදුසුකම වේ.

මාධ්‍යය: සිංහල
පාඨමාලා ගාස්තත 20,000 කි.
කාලය: එක් අවුරුදු පාඨමාලාවකි.
දේශන: සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අධ්‍යයන චාරිකාව: තායිලන්තය, සිංගප්පූරුව හෝ මැලේසියා රටවලින් එකකට අධ්‍යයන චාරිකාවක් (කොන්දේසි අදාල වේ.)

අයදුම් කරන පිිළිවෙළ: අයදුම්පත්‍ර ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයට සතියේ දිනවල පැමිණ හෝ ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා  පීඨ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.(http://fhss.sjp,ac.lk/)

පාඨමාලා සමායෝජක, බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නුගේගොඩ. ලිපිනයට රු 15.00 ක මුද්දර ඇලවූ ( ඔබගේ ලිපිනය ලියන ලද) ලියුම් කවරයක් එවීමෙන් ද අයදුම් පත්‍ර ලබා ගත හැකිය.

( මෙම පාඨමාලාව සමත්වීම ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකමක් වේ.)

සැ.කි: රු 350 ක අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව මහජන බැංකුවේ 013010001314 ගිණුම් අංකයට බැර කොට අදාළ රිසිට් පත, සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමග එවිය යුතුය. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2019.01.20 වන අතර වැඩි විස්තර 071-4437192 දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

ජ්‍යෙ.කථිකාචාර්ය එළමල්දෙණියේ සාරානන්ද හිමි.
පාඨමාලා සමායෝජක.
ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය.
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ.

අයදුම්පත්‍රය>> 
අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්>> 
පාඨමාලා විස්තර>>

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News