අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යනාංශය මඟින් පවත්වනු ලබන අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා 2019 වර්ෂයට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019 ජූනි මස 15 වන දින
අයදුම්පත් බාගත කරගන්න 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News