සමාජවිද්‍යා පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාව 2018-2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යනාංශය පිරිනමන සමාජවිද්‍යා පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාව අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2018 සැප්තැම්බර් මස 28.

Diploma in Sociology – Course Units
Download Application – Sociology-Diploma-Application 2018/2019-PDF

Recent Posts

Diploma in Sociology 2018-2019

Applications are called for Diploma in Sociology conducts by the Department of Sociology in the Faculty of Humanities and Social Sciences.

Application deadline 28th September 2018

Diploma in Sociology – Course Units
Download Application – Sociology-Diploma-Application 2018/2019-PDF

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts