අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය මගින් පවත්වනු ලබන අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමාව 2019 සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවා තිබේ.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019 සැප්තැම්බර් මස 15 දින

අයදුම් කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News