அய்வுக்கூட உதவியாளர்கள், நூலக உதவியாளர்கள், எழுதுவினைஞர்கள் மற்றும் சம தரம் சார்ந்தொருக்கான தமிழ் பாட நெறி

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்  அய்வுக்கூட உதவியாளர்கள், நூலக உதவியாளர்கள், எழுதுவினைஞர்கள் மற்றும் சம தரம் சார்ந்தொருக்கான தமிழ் பாட நெறி 2017 ஜூலை மாதம் 03 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகிறது. சேவையணி அபிவிருத்தி நிலைய கேட்போர்கூடத்தில், திங்கட்கிழமைகளில் மூ.ப. 9.30 முதல் நல் பகல் 12.00 வரை இடம் பெரும். ஆறு மாத கைல பாடநெறி இறுதியில் நடாத்தப்படுகின்ற பரிட்சையின்  பின்னர் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

Category Posts

Tamil Course for Laboratory Assistants, Library Assistants and Clerks and equal grades

Tamil course for Laboratory Assistants, Library Assistants and Clerks and equal grades of the University of Sri Jayewardenepura will be started on 03rd July 2017.

This 6 months course will be held on every Monday at 09.a.m. to 12.00 p.m. in Auditorium of the Staff Development Centre and a certificate will be awarded after an examination.

 

Please confirm your participation before 26 May 2017.

0112758558

Dr. R.B. Marasinghe,

Director,

Staff Development Centre,

University of Sri Jayewardenepura.

Category Posts

විද්‍යාගාර සහකාර, පුස්තකාල සහකාර, ලිපිකරු සහ සමාන්තර ශ්‍රේණිවල මහත් මහත්මීන් සඳහා දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව

Category Posts