ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමයේ වාර්ෂික නාට්‍ය සැණකෙළිය 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් අඛණ්ඩව 8 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ වාර්ෂික නාට්‍ය සැණකෙළිය ඉතා සාර්ථකව පැවැත්වූ අතර 2018 ජුලි මස 24 වැනිදා අකිල සපුමල් මහතා අධ්‍යක්ෂණය කල “පුලුවන්නම් අල්ලගන්න” වේදිකා නාට්‍ය වේදිකා ගත විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts