ඉංජිනේරු පීඨයේ නම්නිකරන වැඩසටහන

ඉංජිනේරු පීඨයේ නවක සිසුන් පිළිගැනීම සහ නම්නිකරන වැඩසටහන 2019 නොවැම්බර් මස 28 වන දින පැවැත්විණ.  මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද ඉංජිනේරු පීඨ පීඨාධිපති ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතාද පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පත්මලාල් මානගේ මහතාද අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News