1 වන සමාජවිද්‍යා පර්යේෂණ සමුළුව (MSS 2019)

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද සමාජවිද්‍යා කුඩා පර්යේෂණ සමුළුව 2019 ජුලි මස 29 වන දින “වඩා හොද අනාගතයක් සඳහා සමාජවිද්‍යාව” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වුනි. තුන්වන වසර සමාජ විද්‍යා පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය විෂය ඒකකය හදාරනු  ලබන සිසු සිසුවියන් විසින් මෙම සමුළුවේදී පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන ලදී.

අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන; මහාචාර්ය මයුර සමරකෝන් මහතා, මහාචාර්ය විජේකෝන් සුභසිංහ මහතා, ආචාර්ය නෙලුම් කාන්තිලතා මහත්මිය සහ විෂය ඒකකය භාර ආරාධිත කථිකාචාර්ය තාරකා ආනන්ද මහත්මිය මෙම සමුළුව සඳහා සනභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News