සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සමාරම්භක උත්සවය 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨයේ ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය 2019 පෙබරවාරි මස 16 වන දින ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ තිලකරත්න අනුස්මරණ ශාලාවේදී පැවැත්විණ.
මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී.පී.එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතාද සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතාද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීවරුන්ද ආචාර්යවරුන්ද තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද සහභාගී විය.
තවද නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණය සඳහා ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සහ ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනිකුත් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ද මෙයට සහභාගී විය. ඩිප්ලෝමා අපේක්ෂකයන් අතර නිලධාරීන්, පළාත් පාලන නිලධාරීන් මෙන්ම අමාත්‍යංශයන්හි  සාමාජිකයන්ද විය.

Category Posts

Inauguration Ceremony of the Diploma in Development Policy Analysis (DPA)-FHSS

The inauguration ceremony of the Diploma in Development Policy Analysis (DPA-2019 batch), organized by the Department of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences was held on 16th February 2019 at the Thilakarathna memorial of the Department of Economics.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University 0f Sri Jayewardenepura, Prof. D. P. S. Chandrakumara; Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Prof. Shirantha Heenkenda; Course coordinator of DPA, Prof Gamini Weerasinghe; Head of the Department of Economics, Prof. R.M.K. Rathnayake ; Head of Department of Geography, Prof. Mayura Samarakoon ; Head of Department of Sociology; Mr. Pradeep Yaserathna; Chief Secretary of Western Province, Ms. Hemanthi Goonasekera; Chief Executive Officer at Federation of Sri Lankan Local Govt. Authorities, Mr. Rohana Hettiarachchci :

Executive Director of Peoples Action for Free and Fair Election and other academic staff members of the department of economics presided the occasion.

Officers and members of local government authorities and ministries were among the diploma candidates.

Category Posts