ජෛන තාක්ෂණ විද්‍යා සඳහා චීනය සමඟ සම්බන්ධ වීමේ මධ්‍යස්ථානය ජපුරේ

බිජිං ජෛන විද්‍යා ආයතනය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර සහයෝගිතා පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා සාකච්ඡාවක් 2018 ජුනි මස 05 වැනිදා සිදු කල අතර 2018 ජුලි මස 31 වැනිදා අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම සිදුවිය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/usjp-become-hub-omic-technology-linking-china

2018 ජුනි මස 05 සාකච්ඡාව

2018 ජුලි මස 31 සාකච්ඡාව

Category Posts

USJP to become a hub in ‘Omic’ Technology Linking with China

Beijing Genomics Institute (BGI)is one of the world’s largest genomics organizations which offers a wide range of sequencing services which includes genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics with the industry’s latest next-generation sequencing technologies and quality management systems, with applications in human, plant, animal and microbial research (https://www.bgi.com/us/sequencing-services/dna-sequencing/).

A delegation from Beijing Genomics Institute (BGI), Shenzhen, China, comprising the largest gene bank in the world, visited University of Sri Jayewardenepura (USJP) on the 5th June 2018 for establishing collaborations between BGI and USJP for genome sequencing and joint collaborative research.

Following the discussions a meeting was held on the 31st July 2018 between officials from BGI organization and academics of USJP for the utilization of the facilities of BGI linking the faculties and departments of USJP in a multidisciplinary manner for collaboration in the research and development of genetic and genomic sciences, thereby establishing a Genetic Diagnostic hub in Sri Lanka targeting the South Asian Market amalgamating BGI, Ministry of Health Nutrition and Indigenous Medicine, Sri Lanka, and USJP through a MOU for genome sequencing, research and product development leading to Public-Private Partnership and service-oriented commercialization.

Furthermore, initiating double doctorate opportunities between China and Sri Lanka through BGI College and USJP, and joint research projects and partnerships through an MOU were discussed during the meeting.

(Meeting with delegates from BGI Genomics and academics of USJP on 5th June 2018)

(Images: Meeting with officials from BGI Genomics organization, Prof. SampathAmaratunge, Vice Chancellor, USJP, Prof. Ranil de Silva, Director, World Class University Project, USJP and academics of USJP on the 31st July 2018)

Category Posts