ජපුර සහ කැනඩාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක් අතර අවබෝධතා ගිවුසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ කැනඩාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක් අතර ශිෂ්‍යයින් සහ සේවක මණ්ඩල හුවමාරු කිරීම සහ ආචාර්ය උපාධි වැඩසටහන් පැවැත්වීම පිලිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 අගෝස්තු මස 09 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ කැනඩා මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාවට කැනඩා මහා කොමසාරිස්, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේ පිඨාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය සහභාගී විය.

 

Category Posts

USJP signs MOU with University of Calgary, Canada

The University of Sri Jayewardenepura singed MOU with the University of Calgary, Canada on 9th August 2018 at Canada House, Sri Lanka with the purposes of future collaborations on educational and research activities and exchange of students, faculty, and staff, exploring Ph.D. programs between two institutes. The event was hosted by Hiss Excellence High commissioner of Canada. Senior Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura and Prof. Hemanthi Ranasinghe, Dean of the Faculty of Graduate Studies graced the event.

 

Category Posts