පුස්කොළ පොත් පරිත්‍යාගශීලින් හට උපහාර පිදීමේ උත්සවය හා පුස්තකාලයේ පුස්කොළ පොත් සංරක්ෂණ අංශය විවෘත කිරීම

ජාතික කර්තව්‍යයක් සේ සලකා දේශීය ඥානය සංරක්ෂණය කිරීමේ කාර්යයට මුල පුරමින්, 2019 මාර්තු මස 07 වන දින ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග උපකුලපති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුස්කොළ පොත් පරිත්‍යාග කළ පරිත්‍යාගශීලීන් හට අභිඥාන පත්‍ර පිදීමේ උත්සවය පුස්තකාලයේ පැවැත්වූ අතර පුස්කොළ පොත් සංරක්ෂණාගාරයද එදින එතුමන් අතින් විවෘත විය. ඒ සඳහා පුස්කොළ පොත් පරිත්‍යාග කළ පරිත්‍යාගශීලීන් හා එම පවුල්වල සාමාජිකයන් මෙන්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News