ජපුර විශ්වවිද්‍යාලයට නව ගිලන් රථ දෙකක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට නවීන අංගෝපාංග සහිත නව ගිලන් රථ දෙකක් ප්‍රධානය වූ අතර ඒ සඳහා මුලිකත්වය ගනු ලැබුවේ පුජ්‍ය තිනියාවල පාලිත තෙර සහ “සබැඳි” සංවිධානයයි. මෙම ගිලන් රථ 2 න් එකක් 2016 ලබා දුන් අතර දෙවැන්න 2018 අගෝස්තු මස 21 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාට බාරදුන්නේය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News