ජපුර විශ්වවිද්‍යාලයට නව ගිලන් රථ දෙකක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට නවීන අංගෝපාංග සහිත නව ගිලන් රථ දෙකක් ප්‍රධානය වූ අතර ඒ සඳහා මුලිකත්වය ගනු ලැබුවේ පුජ්‍ය තිනියාවල පාලිත තෙර සහ “සබැඳි” සංවිධානයයි. මෙම ගිලන් රථ 2 න් එකක් 2016 ලබා දුන් අතර දෙවැන්න 2018 අගෝස්තු මස 21 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාට බාරදුන්නේය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News