ජපුර සහ ජාතික සන් යැට් සෙන් විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් 2 ක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජාතික සන් යැට් සෙන් විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් 2 කට අත්සන් තැබීම 2018 මාර්තු මස 22 වැනිදා සිදුවිය.මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/academic/usjp-signed-two-mou-national-sun-yat-sen-university/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts