මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස තේරී පත්වේ

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා පත්කර තිබේ. මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ 9 වන සභාපතිවරයා ය. එතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය වරයෙකි. අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මෙරට සිටින ප්‍රවීණයෙකු වන මුදිත විදානපතිරණ මහතා අසෝක විද්‍යාලයේ හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News