තායිවාන උපාධි ශිෂ්‍යත්ව පිලිබඳ සැසිය සහ පාරිසරික වෙනස්කම් විද්‍යා හා තාක්ෂණික නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම.

තායිවානයේ ජාතික සන් යත්සෙන් විශ්ව විද්‍යාලයීය නියෝජිතයන් පාරිසරික වෙනස්කම් විද්‍යා හා තාක්ෂණික නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි අතර 2019 පෙබරවාරි මස 25 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේදී පිහිටුවීය. තායිවාන් විශ්ව විද්‍යාලය හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර ඇති කර ගත් සහයෝගිතා ගිවිසුම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවන ලදී.

Prof. Ranil De Silva, Vice Chancellor Prof. Sampath Amaratunge, Prof. Mitch Ming-Chi Chou
Ambassador of Taiwan, Tien Chung- Kwang  and Prof. Ranil De Silva
Unveiling of the Office Logo: Ambassador of Taiwan, Tien Chung- Kwang, Prof. Ranil De Silva, Prof. M. M. Pathmalal and Dr, Kamal Ranathunga
Prof. Yu Chung Chiang, Prof. Ranil De Silva and Hon. Minister Health,  Nutrition and Indigenous Medicine Dr. Rajitha Senarathne

වැඩිදුර විස්තර සඳහා : https://www.sjp.ac.lk/news/taiwan-scholarships-establishment-environmental-change-sciences-technology-innovation-center/

උපාධි ශිෂ්‍යත්ව තොරතුරු>> National Sun Yat-sen University scholarships for graduates and young scholars of the University of Sri Jayewardenepura

පුවත්පත් ලිපි :

සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත් 2019.03.03 ලිපිය
http://www.sundaytimes.lk/190303/education/mous-signed-between-jpura-uni-and-nsysu-338496.html

සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පත් 2019.02.27 ලිපිය
https://www.ceylontoday.lk/print-edition/2/print-more/25154

සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පත් 2019.03.03 ලිපිය
https://www.ceylontoday.lk/print-edition/5/print-more/25422
https://ceylontoday.lk/print-edition/5/print-more/25422

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts