ආහාර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයෙන් නව සොයා ගැනීමක්

එදිනෙදා පරිභෝජනය ගන්නා ආහාර පිලිබඳ පර්යේෂණ පවත්වන ආහාර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ පර්යේෂකයන් විසින් ගැඹුරු තෙලේ දින අහර වලට තෙල් උර ගැනීම අවම කිරීම සඳහා පියවරක් සොයාගෙන ඇත. ජනතාවට වස විසෙන් තොර ආහාර පරිභෝජන රටාවක් හුරු කරවීම මෙහි ප්‍රමුඛ අරමුණකි.

food Science

 

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: http://www.silumina.lk/epaper/art.asp?id=2016/06/05/pg30_0&pt=p&h=#

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News