ජපුර වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයට නව අධ්‍යක්ෂකවරියක්

ආචාර්ය ගීතා තරංගනී මහත්මිය ජපුර වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශන  ඒකකයේ අධ්‍යෂක ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමේ නිල උත්සවය මැයි මස 12 වනදා පැවැත්විණි.

 

This post is also available in English

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News