පරිගණක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, හා ජපානයේ “Shibaura” තාක්ෂණ ආයතනය අතර පර්යේෂණ ඒකාබද්ධතාවයක්

Research Collaboration between Department of Computer Science, University of Sri Jayewardenepura and Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan (12)

වැඩි විස්තර සදහා http://www.sjp.ac.lk/news/research-collaboration-between-department-of-computer-science-university-of-sri-jayewardenepura-and-shibaura-institute-of-technology-tokyo-japan/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts