ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයිය 42 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය

convercation 42

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයිය 42 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය අගෝස්තු මස 2-3 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වීණි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

සැසිය දිනය සහ වේලාව පීඨය උපාධිලාභීන් ගණන
පළමු සැසිය 2016.08.02
පෙ.ව. 08.30 සිට පෙ.ව. 11.30
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 514 (විශේෂවේදී)
දෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 3.00
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 161 (සාමාන්‍ය)
පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය 302
තෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 4.00 සිට ප.ව. 06.30
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය 513
සිව්වන සැසිය 2016.08.03
පෙ.ව. 8.30 සිට මධ්‍යහ්න 11.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 486
පස්වන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 471
හයවන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 4.30 සිට ප.ව. 6.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (03 කණ්ඩායම) 194
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය 255

 

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

සැසිය දිනය සහ වේලාව පීඨය උපාධිලාභීන් ගණන
පළමු සැසිය 2016.08.02
පෙ.ව. 08.30 සිට පෙ.ව. 11.30
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 514 (විශේෂවේදී)
දෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 3.00
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 161 (සාමාන්‍ය)
පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය 302
තෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 4.00 සිට ප.ව. 06.30
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය 513
සිව්වන සැසිය 2016.08.03
පෙ.ව. 8.30 සිට මධ්‍යහ්න 11.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 486
පස්වන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 471
හයවන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 4.30 සිට ප.ව. 6.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (03 කණ්ඩායම) 194
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය 255

Category Posts

42nd Convocation of the University of Sri Jayewardenepura

convercation 42

42nd Convocation of the University of Sri Jayewardenepura was  held on the 2nd & 3rd of August 2016 at the BMICH, Colombo.

Schedule of the Convocation – 2016

Session Date & Time Faculty No of Graduands
Session 1 2016.08.02
8.30am to 11.30am
Faculty of Humanities & Social Sciences (Group I) 514 (Special)
Session 2 2016.08.02
1.00pm to 3.00pm
Faculty of Humanities & Social Sciences (Group II) 161 (General)
Faculty of Graduate Studies 302
Session 3 2016.08.02
4.00pm to 6.30pm
Faculty of Applied Sciences 513
Session 4 2016.08.03
8.30am to 11.30am
Faculty of Management Studies & Commerce (Group I) 486
Session 5 2016.08.03
1.00pm to 3.30pm
Faculty of Management Studies & Commerce (Group II) 471
Session 6 2016.08.03
4.30pm to 6.30pm
Faculty of Management Studies & Commerce (Group III) 194
Faculty of Medical Sciences 255

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

සැසිය දිනය සහ වේලාව පීඨය උපාධිලාභීන් ගණන
පළමු සැසිය 2016.08.02
පෙ.ව. 08.30 සිට පෙ.ව. 11.30
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 514 (විශේෂවේදී)
දෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 3.00
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 161 (සාමාන්‍ය)
පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය 302
තෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 4.00 සිට ප.ව. 06.30
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය 513
සිව්වන සැසිය 2016.08.03
පෙ.ව. 8.30 සිට මධ්‍යහ්න 11.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 486
පස්වන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 471
හයවන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 4.30 සිට ප.ව. 6.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (03 කණ්ඩායම) 194
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය 255

Category Posts