පුජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 54 වන ගුණ සැමරුම

පුජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 54 වන ගුණ සැමරුම 2017 ජූලි මස 19 වන දින පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පුජ්‍ය මහාචාර්ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන ස්වාමින් වහන්සේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, තාක්ෂණ පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පී. බී. මණ්ඩාවල මහතා, ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති එස්. ඒ. එම්. එම්. සුබසිංහ මහතා, උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතීනි මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය ඇතුළු විද්වතුන් පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News