2017 පොලිමර් විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් 3 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද පොලිමර් විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුව 2017 ජූලි මස 13 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා බොරලැස්ගමුව “ගෝල්ඩන් රෝස්” හෝටලයේදී සාර්ථකව පැවැත්විය.

2017 පොලිමර් විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර සමුළුවහි නිල වෙබ් අඩවිය : http://polymersympo.sjp.ac.lk/

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

International Symposium on Polymer Science and Technology 2017

The Department of Chemistry, University of Sri Jayewardenepura facilitated the 3rd biennial International Symposium on Polymer Science and Technology (IIUPST 2017) in collaboration with Industries, Institutions and Universities on 13th -15th July, 2017 in Golden Rose Hotel, Boralasgamuwa. Inauguration ceremony of the conference was held with the participation of Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Sudantha Liyanage, Dean of the Faculty of Applied Sciences, Prof. Pradeep M. Jayaweera, Head of the Department of Chemistry and Mr. K. Gnanasiri Britto, Registrar of the University.

Further Information : http://polymersympo.sjp.ac.lk/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts