ප්‍රයිමෙටාවන් පිළිබද පස්වන ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය

ප්‍රයිමෙටාවන් පිළිබද පස්වන ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය ඔක්තෝම්බර් මස 18 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා ගල්කිස්ස හෝටලයේදී පැවැත්වුවා. මෙම සමුළුව සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය සහ කියොතෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රයිමෙටාවන් පිළිබද පර්යේෂණ ආයතනයයි. මෙම සමුළුවේ දේශීය මුලසුන හෙබවූයේ මහාචාර්ය චාමලී නාහල්ලගේ සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන සම පුටු හෙබවූයේ මහාචාර්ය මයිකල් හුෆ්ෆාමන් සහ මහාචාර්ය යුසුරු හම්දා විසිනි. සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වුයේ තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා සහ ගෞරවනිය අමුත්තන් වුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය තානාපති කොජි යාගී මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වැඩ බලන උප කුලපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මියයි.

 

 

Category Posts

5th Asian primate symposium

5th  Asian Primate Symposium which was jointly organized by the Department of Sociology and Anthropology, University of Sri Jayewardenepura and Primate Research Institute, Kyoto University was held from 18th to 20th October 2016 at the Mount Lavinia Hotel.  The symposium was locally chaired by Prof. Charmalie Nahallage and International organizing co chairs were Profs. Michael Huffman and Yuzuru Hamada. The chief guest of the symposium was Hon. Gamini Jayawickrama Perera, Minister of Sustainable Development and Wildlife and the guest of honours were Mr. Koji Yagi, Deputy Ambassador, Japanese Embassy of Sri Lanka and Senior Prof. Hemanthi Ranasinghe, Acting Vice Chancellor University of Sri Jayewardenepura.

This year’s theme was “Elucidation of Evolutionary History and Conservation of Asian Primates by Construction of an International Consortium”.  Eminent primatologists from India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Taiwan, China and Japan participated and presented their research findings together with many local primatologists. The symposium was conducted under seven tracks namely; Ecology and Bio-Diversity, Conservation and Management, Human-Animal Conflict, Morphological Diversity, Hybridization/Invasive Alian Species, Bioinformatics, Phylogeography.  Such symposium was organized for the first time in Sri Lanka and it provided a good platform for the local researchers to interacted and share their experiences and knowledge specifically on Asian primates and on other primates in general.

 

Category Posts