තාක්ෂණ හා ඉංජිනේරු පීඨ වල ඉදිකිරීම ආරම්භය

2016 සැප්තැම්බර් 22 වැනි දින හෝමාගම පිටිපන තාක්ෂණික උද්‍යානයේදී විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති පුජ්‍ය බෙල්ලන්තර විමලරතන තේර සහ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විසින් තාක්ෂණ සහ ඉංජිනේරු පීඨ සදහා මුල් ගල තැබුහ.

උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සහ විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනයේ ඉල්ලීමකට අනුව බිලියන 7.5 ක වටිනා කමක් ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා අනුමැතිය ලැබුණි. තාක්ෂණ පීඨය සදහා සිසුන් 300 ක් ද ඉංජිනේරු පීඨය සදහා සිසුන් 120 සමග ආරම්භක කටයුතු තාවකාලිකව රත්මලානේදී පැවැත්වේ.

තාක්ෂණ පීඨයේ ප්‍රධානත්වය මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත මණ්ඩාවල මහතාට ද ඉංජිනේරු පීඨයේ ප්‍රධානත්වය ආචාර්ය එස්. ඒ. ඒ. එම්. සුබසිංහ මහතාට ද හිමිවේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News