பொறியியலஂ மறஂறுமஂ தொழில்நுட்ப பீடஙஂகளிறஂகான அடிகஂகலஂ நாடஂடபஂபடஂடது

பொறியியலஂ மறஂறுமஂ தொழில்நுட்ப பீடஙஂகளிறஂகான அடிகஂகலஂ நாடஂடும் நிகழஂவு 2016ம் ஆணஂடு புரடஂடாதி மாதமஂ 22ம் திகதி டெகஂணோ பாரஂஂகஂ, பிடிபண,ஹோமாஹமவிலஂ ஸ்ரீ ஜெயவரஂதஂதனபுர பலஂகலைகஂகழக வேநஂதரஂ மறஂறுமஂ துணைவேநஂதரஂ தலைமையிலஂ இடமஂபெறஂறது.

மேலுமஂ படிகஂக……http://www.sjp.ac.lk/news/construction-of-the-faculties-of-technology-and-engineering-are-to-begin-2/

Category Posts