ශිෂ්‍ය සුභ සාධන අංශය මගින් සංවිධානය කල කොත්තමල්ලි දන්සල 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සුභසාධන අංශය සැම වසරකම වෙසක් පෝය නිමිති කරගෙන පවත්වන කොත්තමල්ලි දන්සල මෙවරත් සාර්ථක ලෙස 2019/5/23 දින විශ්ව විද්‍යාලීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට දී පවත්වන ලදී.

ජාති ආගම් අතර සහජීවනය ඇති කිරීමේ අරමුණින් විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් විසින් එදින ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරය ඉදිරිපිට පැවැත්වූ වෙසක් බැති ගී සරණියට සමගාමීව මෙම කොත්තමල්ලි දන්සල එදින සවස පැවැත්විණි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපතිතුමා, පූජකතුමන්ලා ඇතුලු විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම අධ්‍යයන, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ සියලුම සිසු දරුදැරියන් මේ සදහා සහභාගී විය.

ශිෂ්‍ය සුභසාධන අංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා, නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරීතුමිය, ශාලාධිපතිතුමා, ශාලාධිපතිතුමිය, නේවාසිකාගාර උප ශාලාධිපතිවරුන් සහ උප ශාලාධිපතිවරියන් ඇතුලු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය මේ සදහා සිය දායකත්වය ලබා දුනි.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News