හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය සෙනවි එපිටවත්ත මහතාගේ අභාවය

2017 සැප්තැම්බර් මස 02 වැනිදා අප අතරින් සමුගත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය සෙනවි එපිටවත්ත මහතාට විශ්වවිද්‍යාලීය ප්‍රජාවගේ සාතිශය සංවේගය පල කරසිටිමු.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News