වාර්ෂික ඉංග්‍රීසි දිනය 2016

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාරික සන්නිවේදන ඒකකයේ වැඩසටහනක් වන “වාර්ෂික ඉංග්‍රීසි දිනය” 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 31 වැනිදා පීඨයේ කේ. ඒ. මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

පළමු වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති, පීඨයේ කථිකාචාර්යවරුන්, ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීමේ ඒකකයේ ගුරුවරුන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා සහ සාහිත්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමා සහභාගී විය.

English day 2016 14633070_2133134130245862_8074447950162117332_n 14732265_2133146070244668_9141381668901219856_n 14907024_2133133850245890_4860364855432733460_n 14907558_2133118530247422_2699399416549749399_n 14907687_2133141810245094_420306395030858680_n 14915158_2133143116911630_5327490669244496597_n 14915304_2133119193580689_8576928988517374479_n 14915331_2133131023579506_1051279833383098004_n 14915487_2133129330246342_8116650861715038350_n 14915529_2133116610247614_6005446659857242052_n 14925247_2133127296913212_3107741034016009957_n 14925275_2133138166912125_7213069296400937727_n 14925321_2133133050245970_379345890009244179_n 14925450_2133121520247123_7401180467532252463_n 14925480_2133150093577599_8261145442569323266_n 14925680_2133122300247045_614055077059980104_n 14925731_2133115426914399_6336649001458535659_n 14937431_2133128843579724_5347475217289637860_n 14938179_2133145410244734_3732651613407104860_n 14947449_2133145546911387_6879614982223310578_n 14947649_2133126320246643_7627236974739908592_n 14947874_2133127793579829_385688299641372791_n 14956433_2133149630244312_2214656216276014331_n

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News