පාරම්පරික හා අනුපුරක වෛද්‍ය ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය 2017

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය එක්ව සංවිධානය කරන ලද පාරම්පරික හා අනුපුරක වෛද්‍ය ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය 2017 නොවැම්බර් මස 24 වැනිදා බත්තරමුල්ල “වෝටර්ස් එජ්” හිදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා, විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Category Posts

Inaugural ceremony of the Tradmed 2017

Inaugural ceremony of the Tradmed International Sri Lanka, International Symposium on Traditional and Complementary Medicine, Educational Exhibition and trade fair jointly organized by the Health Ministry, the World Health Organization and the University of Sri Jayewardenepura was held 24th November 2017 at the Waters Edge in Battaramulla.

President Maithripala Sirisena, Minister of Health, Rajitha Senaratne, Minister, Susil Premajayantha, Secretary to the Health Ministry, Janaka Sugathadasa, Director General of Health Services, Dr. Jayasundara Bandara, Vice-Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Sampath Amaratunge and the Regional Director of WHO South-East Asia Region, Dr Poonam Khetrapal Singh, Professor in the Faculty of Medical Sciences in the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Ranil De Silva, (Co-Chair of the “TradMed International 2017”) were among those participated in this occasion.

In the Exhibition and Trade fair at about 300-500 of local and international exhibitors displayed their products and practices related to a wide range of plant based drugs, supplements, nutraceuticals cosmetics & related products.

The International Symposium was a premier interdisciplinary platform to present and discuss the most recent research evidence, innovations and to discuss concerns and practical challenges encountered with a panel of specially selected internationally and locally reputed researchers and practitioners of TM and CM.

Category Posts