පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද තාක්ෂණ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද තාක්ෂණ වැඩමුළුව 2017 දෙසැම්බර් 11 වැනිදා පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News